SHARE

Nalazi se na zapadnoj strani grada Šibenika dio grada zan Crnica. Pogled od glavni ulaznih vrata crkve je na zapad, na novu šetnjicu uz more koja vodi do novog Šibenskog kupališta, plaže Banj. Srednjovjekovna crkva sagrađena je u 15. st. ( 1460. god.) uz same srednjovekovne Gradske zidine na uzvišici iznad mora i uvale Roško. Crkva je sagrađena na ranijim temeljima neke starije crkve i posvećena je svetačkom danu u tjednu Svetoj nedjelji. Zato se od početka crkve naziva u narodu, crkva Svete Nediljice. Crkva je kroz svoju dugu i burnu povijest više je puta rušena i obnavljana, tako da je ovo sadašnje crkvica treće izdanje po redu koje je u svom postojanju više puta djelomično i nestručno obnavljana, posebno njzin unutrašnji dio. Crkva se spominje 1460 godine. Poznati šibesnki humanist Juraj Šižgorić spominje ju u 1486. godini ovim riječima:”Postoji u uvali pristanište zvano Roško po vrelu Roško koje protječe uskim koritom s klisure na kojoj je stari hram sagrađen u čast dana Nedjelje…” Crkva je posvećena Bezgrješnom začeću BDM. Svetkovina Bezgrješnog začeća BD Marije. Bezgrješno začeće BDM je kao patron, zaštitnica i naslovnica župe. Crkva je smještena u groblju Crnica. Veličinavanjskog dijela crkve je 10,50 m x 4,40 m. Crkva ima kor, te kameni zvonik na preslicu. Dva zvona, zvone na elektronski pogon. Komanda i sat su smješteni u sakristiji crkve. Unutrašnjosti dimenzija crkve: dužina c.10 m, širina c. 5 m visina c.5 m. Dimenzija kora: dug 5 m, širok 2,5 m. Dimenzija prezbiterija: 3,60 x 3,62 m. Dimenzija sakristije: duga 3,50 m, široka 3,50 m, visoka 1,80 m .

Prezbiterij crkve

Oltar jedan posvećen Bezgrješnom začeću BDM. Na njemu je oltarna slika i tabernakul te šest kandelira ukrasnih i četiri svjećnjaka obična sa svijećama koje se pale za vrijeme službe Božje. Ispred oltara kamena menza na kojoj se slavi misa. Na menzi je stalak za misal i oltarni mikrofon. Svećenik okrenut prema narodu. Između menze i oltara je banak i dvije stolice za svećenika i poslužitelje. Na lijevoj strani je ambon od drveta, te stalaža sa liturgijskim knjigama za čitanje. Na istoj strani na dnu stepenica kamena krstionica i kameni stalak s uskrsnom svijećom. Još su u prezbiteriju dvije klupa za djecu. Na desnoj starni u prezbiteriju je stolić-stalaža gdje se stavlja kalež i posudice s vinom i vodom. Pokraj stolića na zid je pričvršćeno pojačalo za razglas.   Na istoj strani, na dnu stepenica prezbiterija, podij i stolić za sintesaizer (Cassio) i stolica za svirača, U prezbiteriju postoje dva prozora sa sjeverne strane jedan i s južne strane jedan. Na zidu veliki križ s jedne strane prezbiterijalnog oluka, a sa druge strane postavljen je pano za projekcije pjesama koje se pjevaju preko mise. Digitalni projektor je postavljen s južne strane na izd ispred pobočnih vrata crkve.

Lađa crkve

U lađi crkve je smješteno 16 crkvenih klupa na drnu crkve četiri nešto kraće, a ostale su jednake. U crkvi, prezbiteriju i koru ima 11 banaka i 12 stolica. Zidovi lađe s desne i lijeve strane su oslikani svetačkim prizorima i anđelima tamnom bojom kao i strop i luk na prezbiteruju. Na zidovima lađe s desne i lijeve strane ima po jedna niša. Na lijevoj strani u niši su kipovi svetog Ćiril i Metod, a na desnoj strani su kip Srca Isusova i Gospin kip. Na zidu crkve su 14 stajališta križnog puta. Jedna slika BDM iz Međugorja. Na desnoj strani na izlazu iz crkve je oglasna tabla i štand za vjerski tisak asa škrabisom. Rasvjeta crkve je stara ali još služi. U prezbiteriju je neonsko svjetlo i vječno svjetlo. U lađi crkve čoka i na zidovima s dese i lijeve strane po tri lustera. Ima još luster ispod kora, na koru i na izlazu iz crkve te žarulja nad vratima u kor i luster u sakristiji. U crkvi, sakristiji i koru je postavljen podni tapet. I klupe su u crkvi tapecirane. Na crkvi je četvreo vrata, glavna, sporedna, na koru, te unutarnja na sakristiji.

U lađi crkve su četri mala polukružna prozora s južne strane dva i sa sjeverne strane dva. Na ulaznim vratima u crkvu je kamena kamenica uza zidu za voduta i na ulaznim vratima u kor.

Sakristija crkve

Sakristija se nalazi na desnoj prednjoj strani. Veličina sakristije je 3,40 m x 3,20 m. Ulaz u sakrisrtiju je samo nutarnji na desnoj prednjoj strani lađe do prezbiterija. Na sakristiji su dva mala prozorčića: jedan sa sjeverne strane i jedan sa zapadne strane. Zaštićena su gustom žičanom mrežom. U sakristiji je elekrtonski uređaj za zvonjenje i sat. Jedan veliki ormar za liturgijsku robu i jedan za robu ministranata. Jedan manji ormar za liturgijsko posuđe, te još jedan manji ormar za razne knjige, partiture za pjevanje, pokretni razglas, razglasna kutija i druge stvari. Jedan ormar je za voštane svijeće, lumine i druge potrebštine. Jedan stol služi kao uredski stol i jedan stol služi za aranžiranje cvijeća , pripravljenje i čišćenje voštanih svijeća itd. U sakristiji je jedan veliki križ, jedan mali križ, uokvirena slika sv. Josipa, i uokvirena slika okrunjena glava Isusova, plan župe, uokvirene slike pape i biskupa. U sakristiji se nalazi levandin s vodom i ogledalo.

Kor crkve

U crkveni kor se ulazi sa izvanjske strane. Stepenice i vrata su s južne strane na pročelju crkve.U koru je kamenica za vodu i škrabica za milostinju. Ima šest banaka za sjediti te prorez štropa za šufit kako bi se došlo do zvona, te razglasna kutija na sjevernoj strani.

 Umjetnine u crkvi svete Nediljice

Gospina slika na oltaru, Gospa s djetetom Isusom

U niši glavnog olatara nalazi se obnovljena Gospina slika s djetetom nepoznatog autora iz 17.st. Slika je svojstvo kulturnog dobra RH, koje je upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, na listu zaštićenih kulturnih dobara, pod brojem Z-6207. Slika je obnovljena uz pomoć Republike Hrvatske te vjnika i župnika, Župe Bezgrješnog začeća BDM u Crnici. Obnova je trajala od 12. lipnja, 2012., do 5. procinca, 2014., kada je slika povraćena u crkvu sv. Nediljice. Djelatnici Konzervatorskog zavoda iz Splita su postavili restauriranu Gospinu sliku na glavni oltar, petak, 5.prosinca 2014. Restauraciju slike je podmirila jednu polovicu Hrvatska Republika, a dugu polovicu vjenici i župnik župe Bezgriješnog začeća BDM. u Crnici. Župa je u dvije rate isplatila po 25.000 kn. Dkle sve skupa 50.000 kn. Bilo nam je drago sudjelovati, kao župa, u tom kulturnom i vrijednom projektu na kojem su dvije godine imali, dvoje mladih restauratorora posao. Još su umjetnine u crkvi Na zidovima u crkvi postavljene su 14. postaja Križnoga puta. Budući da su bezvrijedne i oštećene, potrebno će ih biti u buduće zamijeniti s novim postajama manjih dimenzija. Na zidu sjeverne i južnese strane, nalaze se naslikane dvije slike pravokutnoga oblika izrađene uljenom tehnikom na suhoj žbuci. Slike su tamnijega koloriteta i u donjem dijelu ih presjecaju niše u zidu za kipove.

Na sjevernom zidu nalazi se slika, prizor koji prikazuje motiv Gospe Lurdske, odnosno sv. Bernardice
 u pratnji anđela i Gospa 
u špilji.

Na južnom zidu simetrično, nalazi se slika, motiv koji prikazuje Stigmate sv. Franje, s likovima sv. Franje i sv. Leona. Iako su skromnih umjetničkih vrijednosti i
 ne odgovaraju interijeru, ali ostavljene su kao uspomena na nekadašnju dekoraciju.

Uz spomenute slike još su dvije slike uz trijumfalni luk, dva crni anđeli koji su također sačuvani, kao uspomena na nekadašnju dekoraciju. Svod (strop) je jednostavna pačetvorina na kojem je bio okvirni dekorativni ukras, ali je nestao u oličenju zidnih površina. U sredini stropa je otisnut figurativni motiv koji prikazuje:

U sredini stropa oslikan je motiv Pohođenje BDM i rodici Elizabeti. Skromne je umjetničke vrijednosti kao i ostale slike, ali radi uspomene ostalao je do danas.